Jdi na obsah Jdi na menu
 


Různé

 

 

 

 

 

Rozhodnutí prezidia č.13/16

(PDF413.7 kB)

doporučuje regionálním brigádám sjednocovací postup a způsob přijímání nových členů Svazu záchranných brigád kynologů.

PLATNOST OD 31. 3. 2016
ZPŮSOB PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ SZBK ČR
1. Na základě shrnutých zkušeností z uplynulých let a jednotlivých regionálních brigád se prezidium SZBK usneslo sjednotit přijímání nových členů do brigád ve všech regionech.
2. Důsledně plnit při přijímání nového člena čekatelské období, v němž uchazeč o členství v SZBK prokáže především sám sobě, ale i členské základně ZBK regionu, v níž se o toto členství uchází, že bude v budoucnu platným a kvalitním členem SZBK.
3. Období vymezené pro přijímání nových členů je stanoveno na prosinec-leden, tedy období výročních členských schůzí, které by měly být jedinými subjekty přijímajícími nové členy do svých řad. Přijímání nových členů v ZBK se tedy koná jedenkrát v roce.
4. Období čekatelství by mělo být minimálně šestiměsíční, avšak především dostatečně průkazné počtem regionálních akcí a účastí adepta na nich. Pokud z nějakých důvodů (zdravotní apod.) není účast adepta natolik četná, aby jeho členství mohli členové výboru členské základně doporučit, prodlužuje se čekatelství do další výroční členské schůze.
5. Pokud ani v prodlouženém čekatelském období není činnost adepta v souladu s představami členů výboru či členské základny je čekatelství ukončeno a adept není přijat. Rovněž může být čekatelství ukončeno kdykoli ve svém průběhu pro hrubé porušování kteréhokoli normativu SZBK, a to i s okamžitou platností.
6. V období čekatelství nemá adept právo nosit uniformu SZBK, symboliku svazu, ZBK regionu ani mezinárodní organizace IRO. Rovněž nemá právo hlasovací.
7. Adept má však právo zúčastňovat se v neomezené míře výcviku i všech akcí ZBK, v níž se uchází o členství. Rovněž má právo účastnit se akcí SZBK, jejichž propozice mu to dovolují.
8. Čekatel členství v období svého čekatelství (1 rok, eventuálně při malé účasti na akcích 2 roky) platí dvojnásobný poplatek než řádní členové ZBK. Roční čekatelský poplatek se platí v nezkrácené míře i při zahájení čekatelství v pozdějších měsících roku (tedy i za neúplný kalendářní rok).
9. Adept obdrží v rámci svého poplatku zdarma oba platné zkušební řády (SZBK, IRO).
10. Do seznamu členů ZBK pro účely statistiky se do doby svého přijetí čekatelé neuvádějí a ani za ně není prováděn případný finanční odvod.
11. Přijímání adeptů do členské základny se provádí na výroční členské schůzi slavnostním způsobem. Od okamžiku přijetí získává zbývající práva člena SZBK. Je oprávněn nosit uniformu svazu a symboliku regionální ZBK, SZBK i IRO. Rovněž získává právo hlasovat, volit a být volen do těch orgánů svazu, které nevyžadují vyšší kynologicky odbornou kvalifikaci.
12. Dlouholetým a obzvláště zasloužilým členům může být na základě rozhodnutí výboru (SZBK nebo ZBK) uděleno čestné členství, které zachovává dotyčnému veškerá práva, avšak zbavuje jej po dobu platnosti uděleného čestného členství povinnosti platby ročního členského příspěvku. 

Rozhodnutí prezidia č.17/16

(PDF84 kB)

shrnuje zásady pro péči a manipulaci se svěřeným majetkem členům a funkcionářům Svazu záchranných brigád kynologů.

PLATNOST OD 31.3.2016
MANIPULACE SE SVĚŘENÝM MAJETKEM SZBK ČR
1. Směrnice stanovuje pro členy SZBK ČR pravidla manipulace se svěřeným majetkem a péči o něj.
2. Není-li stanoveno touto směrnicí, řídí se inventarizace majetku SZBK ČR vyhláškou 270/2010 Sb. v platném znění.
3. Veškerý majetek SZBK ČR je evidován u hospodáře SZBK na evidenčních kartách. Majetek je veden v pořizovacích cenách.
4. Pokud nejsou pořizovací ceny známy, stanoví se odhadem. Provedením odhadu je pověřen správce účtu a odhad je platný po schválení prezidiem svazu.
5. Součástí evidence majetku je uvedení jmen osob, zodpovědných za svěřený majetek. Pro stávající majetek se stanoví jednotně lhůta použitelnosti desetiletá, pro případně nově nabytý majetek se lhůta použitelnosti stanovuje individuálně.
6. Osoby zodpovědné za svěřený majetek musí být se lhůtami použitelnosti seznámeny, protože výše jejich odpovědnosti za ztrátu, zničení nebo poškození odpovídá zmíněné lhůtě. Při ztrátě do 1 roku ode dne pořízení se jedná o 100 % z pořizovací ceny, do 2 roků 90 % pořizovací ceny a tak podobně až do uplynutí lhůty použitelnosti.
7. Veškerý majetek svazu podléhá inventarizaci, jejíž datum se stanoví jednou ročně správcem účtu vždy před ukončením roku a zpracováním fyzické inventury.
8. Předávání majetku odpovědným osobám se provádí písemně formou protokolu o předání, který musí obsahovat data, umožňující kontrolu míry zodpovědnosti předávajícího a přejímajícího: pořizovací cenu, datum pořízení, lhůtu použitelnosti, u majetku, majícího charakter sestavy, i složení této sestavy včetně cen jednotlivých komponentů, je-li to možné. 9. U majetku nepoužívaného nebo dočasně nepoužívaného se lhůta použitelnosti automaticky prodlužuje o dobu, po kterou byl majetek mimo provoz.
10. Odpovědná osoba je povinna se svěřeným majetkem nakládat v souladu s těmito pokyny, pečovat o jeho údržbu, chránit jej před odcizením, poškozením, zničením či ztrátou. 

Zkušební řády 

Odkazy

 

 

Záchranářští psi trénovali na Matyldě 2014

matylda-2014-01.jpg

http://www.alfatv.cz/index.php/reportaze

Záchranářští psi trénovali na Matyldě 2013

Záchranářští psi trénovali na Matyldě

http://listy.mesto-most.cz

Rozhodnutí prezidia č.13/16

(PDF413.7 kB)

doporučuje regionálním brigádám sjednocovací postup a způsob přijímání nových členů Svazu záchranných brigád kynologů.